Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4807 05ed 500
misteriousshiver
8469 dc14 500
Reposted fromhereyes hereyes viajointskurwysyn jointskurwysyn
misteriousshiver
6912 46aa
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
3936 9e44
misteriousshiver
7265 85ed 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
misteriousshiver
8371 d49a
Reposted fromskrzacik skrzacik viaspring-flow spring-flow
misteriousshiver
7013 6d29
Reposted fromtojad tojad viatoniewszystko toniewszystko
misteriousshiver
misteriousshiver
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viathatwasntadream thatwasntadream
6241 ecf2
Reposted fromdivi divi viathatwasntadream thatwasntadream
misteriousshiver
misteriousshiver
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
misteriousshiverReposted fromnebthat nebthat viatoniewszystko toniewszystko
misteriousshiver
8361 680e
Reposted fromredux redux viatoniewszystko toniewszystko
misteriousshiver
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viatoniewszystko toniewszystko
misteriousshiver
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
misteriousshiver
5287 c496 500
0237 78a7 500
misteriousshiver
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl
misteriousshiver
6517 289a 500
Aleksander Gierymski, Ogród Saski, 1887
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl