Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
misteriousshiver
4329 b50b 500
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale
7062 3422 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
8008 8379 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPastel-Pale Pastel-Pale
misteriousshiver
6844 7418 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
misteriousshiver
6896 f4be 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
misteriousshiver
7172 ef4b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
misteriousshiver
1275 2944 500
misteriousshiver
misteriousshiver
misteriousshiver
3073 a7c3
Wróć już :(
Reposted fromnezavisan nezavisan viaredsunrise redsunrise
4459 e9a0 500
Reposted fromanananana anananana viaredsunrise redsunrise
misteriousshiver
misteriousshiver
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— zgoda na wszystko
Reposted frommysoul mysoul viacorazblizej corazblizej
0901 9269
8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viacorazblizej corazblizej
misteriousshiver
misteriousshiver

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

misteriousshiver
misteriousshiver
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl