Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
misteriousshiver
5431 8905 500
Reposted fromkudlaty kudlaty viaover-land over-land
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna  - Panna Nikt
misteriousshiver
misteriousshiver
Reposted fromFlau Flau viaover-land over-land
misteriousshiver
9233 3177
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaover-land over-land
7319 c049 500
Reposted fromdivi divi viawrazliwa wrazliwa
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viawrazliwa wrazliwa
misteriousshiver
8376 d76b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
misteriousshiver
misteriousshiver
1391 10b6
Reposted fromcalifornia-love california-love
misteriousshiver
misteriousshiver
misteriousshiver
5715 ef88 500
Reposted fromtwice twice vialottibluebell lottibluebell
misteriousshiver
5687 1200
misteriousshiver
2666 a7fd
Reposted fromEkran Ekran vialottibluebell lottibluebell
misteriousshiver
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
misteriousshiver
6658 5bb3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
misteriousshiver
9824 4c63
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaspring-flow spring-flow
misteriousshiver
6219 b770 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl