Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
misteriousshiver
7434 49e5 500
Reposted fromgrobson grobson viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
misteriousshiver
8233 f363 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
misteriousshiver
2817 7cf5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
misteriousshiver
1141 1c49 500
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
misteriousshiver
2654 4ae5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
misteriousshiver
4028 9da1 500
misteriousshiver
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
misteriousshiver
misteriousshiver
4269 9869 500
misteriousshiver
misteriousshiver
tak tęsknię za Twoim dotykiem, tym wymyślonym, którego nigdy,
nigdy nie było
— Mikromusic,Tak tęsknię
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianiskowo niskowo
misteriousshiver
misteriousshiver
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
misteriousshiver
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
misteriousshiver
5795 1bc9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamoai moai
misteriousshiver
2537 1a2a
misteriousshiver
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
misteriousshiver
0925 f30e 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamyszkaminnie myszkaminnie
misteriousshiver
9441 386e
:))))
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl